CaSO4 + Mg(OH)2 Ca(OH)2 + MgSO4

反应物:

 • CaSO4
  • 名称: 硫酸钙 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 灰泥 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 硫酸鈣 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, CaSO4 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 白色固体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • Mg(OH)2Magnesium hydroxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 氢氧化镁 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 輕燒鎂砂 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, Mg(OH)2 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 白色固体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06

产物:

 • Ca(OH)2Calcium Hydroxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 氢氧化钙 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 熟石灰、消石灰、燒石灰 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 澄清石灰水 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 白色粉末 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • MgSO4Magnesium sulfate 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 硫酸镁 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 泻盐 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 白色结晶状固体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06