5 CH3CH2OH + 12 MnO4- + 36 H+ 12 (Mn)2+ + 10 CO2 + 33 H2O

这是氧化还原反应:

12 MnVII + 60 e- 12 MnII (还原)

10 C-II - 60 e- 10 CIV (氧化)

反应物:

 • CH3CH2OHEthanol 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 乙醇 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 酒精、火酒 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 无色清澈液体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • MnO4-
 • H+

产物:

 • Mn2+
 • CO2Carbon dioxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 二氧化碳 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 其他名称: 碳酸气 (carbonic acid gas) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 碳酸酐 (carbonic anhydride) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, Carbonic oxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 无色無味气体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • H2O氧烷 (oxidane), 水 (water) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧烷〔Oxidane〕、水〔Water〕 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧化氢 (hydrogen oxide) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 一氧化二氢 (dihydrogen monoxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 黑色固体(當冰塊中含有雜質)或近无色微蓝透明晶体或液体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06; 白色或近透明固体,帶淺藍色;清澈液體;無色氣體 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06