C + 2 CuO CO2 + 2 Cu

这是氧化还原反应:

2 CuII + 4 e- 2 Cu0 (还原)

C0 - 4 e- CIV (氧化)

CuO氧化剂, C还原剂.

反应物:

 • C
  • 名称: 碳煙 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
 • CuOCopper(II) oxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 氧化铜 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 氧化铜(II) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, CuO 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 氧化銅 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 黑色粉末或单斜晶体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06

产物:

 • CO2Carbon dioxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 二氧化碳 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 其他名称: 碳酸气 (carbonic acid gas) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 碳酸酐 (carbonic anhydride) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, Carbonic oxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 无色無味气体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • Cu
  • 名称: 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, Cu 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07