AlSn(NO3)3 Al(NO3)3Sn

反应物:

  • AlSn(NO3)3

产物:

  • Al(NO3)3Sn