KCl (aq) + NH4OH (l) KOH (aq) + NH4Cl (aq)

Reaktanty:

 • KCl
  • Názvy: Chlorid draselný zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Drasloš zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28, Sylvín zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28, Čierna soľ zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
  • Vzhľad: Biela kryštalická látka zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
 • NH4OH
  • Názvy: Čpavok zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07, Čpavková voda zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28, Hydroxid amónny zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
  • Vzhľad: Bezfarebná kvapalina zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28

Produkty:

 • KOH
  • Názvy: Hydroxid draselný zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Lúh draselný zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
  • Vzhľad: Biela tuhá látka zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
 • NH4Cl
  • Názvy: Chlorid amónny zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Salmiak zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
  • Vzhľad: Biela kryštalická látka zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28