3 S + 2 Ga Ga2S3

Questa è una reazione di ossidoriduzione (redox):

3 S0 + 6 e- 3 S-II (riduzione)

2 Ga0 - 6 e- 2 GaIII (ossidazione)

S è un agente ossidante, Ga è un agente riducente.

Reagenti:

  • S
    • Nomi: Zolfo fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, S fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07, Fiori di zolfo fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
    • Apparenza: Solido in varie forme giallo fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
  • Ga
    • Nomi: Gallio fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07, Ga fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07

Prodotti:

  • Ga2S3