Fe + CuSO4 Cu + FeSO4

Questa è una reazione di ossidoriduzione (redox):

CuII + 2 e- Cu0 (riduzione)

Fe0 - 2 e- FeII (ossidazione)

CuSO4 è un agente ossidante, Fe è un agente riducente.

Reagenti:

 • Fe
  • Nomi: Ferro fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07, Fe fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07
 • CuSO4
  • Nomi: Solfato rameico fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Rame solfato (anidro) fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, CuSO4·5H2O fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02
  • Apparenza: Cristalli bianchi igroscopici fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07

Prodotti:

 • Cu
  • Nomi: Rame fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Cu fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07
  • Apparenza: Solido in varie forme. diventa verde per esposizione a aria umida fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
 • FeSO4
  • Nomi: Solfato ferroso fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02, Vetriolo verde fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02, FeSO4 fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02