2 (NH4)3PO4 + 3 Cu2SO4 3 (NH4)2SO4 + 2 Cu3PO4

Questa è una reazione di ossidoriduzione (redox):

6 CuII + 6 e- 6 CuI (riduzione)

3 SIV - 6 e- 3 SVI (ossidazione)

Cu2SO4 è un agente ossidante, Cu2SO4 è un agente riducente.

Reagenti:

  • (NH4)3PO4
    • Nomi: Fosfato di ammonio fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02, Fosfato d'ammonio fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02, Fosfato ammonico fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02
  • Cu2SO4
    • Nomi: Solfato rameoso fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02

Prodotti:

  • (NH4)2SO4
    • Nomi: Solfato d'ammonio fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02, (NH4)2SO4 fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02, Solfato di ammonio fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02, Solfato ammonico fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02
  • Cu3PO4