Zn + Hg(NO3)2 Hg + Zn(NO3)2

Dies ist eine Oxidation-Reduktion (Redox) Reaktion:

Zn0 - 2 e- ZnII (Oxidation)

HgII + 2 e- Hg0 (Reduktion)

Zn ist ein Reduktionsmittel, Hg(NO3)2 ist ein Oxidationsmittel.

Reaktanten:

 • Zn
  • Hg(NO3)2

   Produkte:

   • Hg
    • Zn(NO3)2