S + 2 Li Li2S

Dies ist eine Oxidation-Reduktion (Redox) Reaktion:

S0 + 2 e- S-II (Reduktion)

2 Li0 - 2 e- 2 LiI (Oxidation)

S ist ein Oxidationsmittel, Li ist ein Reduktionsmittel.

Reaktanten:

  • S
    • Li

      Produkte:

      • Li2S