5 O2 + 4 As 2 As2O5

Dies ist eine Oxidation-Reduktion (Redox) Reaktion:

4 As0 - 20 e- 4 AsV (Oxidation)

10 O0 + 20 e- 10 O-II (Reduktion)

As ist ein Reduktionsmittel, O2 ist ein Oxidationsmittel.

Reaktanten:

  • O2
    • As

      Produkte:

      • As2O5