KOH (aq) + NH4NO3 (aq) H2O (l) + NH3 (aq) + KNO3 (aq)

Reaktanten:

 • KOH
  • NH4NO3

   Produkte:

   • H2O
    • NH3
     • KNO3