2 KOH + Bi(NO3)3 2 KNO3 + BiNO3(OH)2

Reaktanten:

 • KOH
  • Bi(NO3)3

   Produkte:

   • KNO3
    • BiNO3(OH)2