8 HNO3 + Sn 4 H2O + 4 NO2 + Sn(NO3)4

Dies ist eine Oxidation-Reduktion (Redox) Reaktion:

Sn0 - 4 e- SnIV (Oxidation)

4 NV + 4 e- 4 NIV (Reduktion)

Sn ist ein Reduktionsmittel, HNO3 ist ein Oxidationsmittel.

Reaktanten:

 • HNO3
  • Sn

   Produkte:

   • H2O
    • NO2
     • Sn(NO3)4