16 HNO3 + 3 Sn 8 H2O + 4 NO + 3 Sn(NO3)4

Dies ist eine Oxidation-Reduktion (Redox) Reaktion:

3 Sn0 - 12 e- 3 SnIV (Oxidation)

4 NV + 12 e- 4 NII (Reduktion)

Sn ist ein Reduktionsmittel, HNO3 ist ein Oxidationsmittel.

Reaktanten:

 • HNO3
  • Sn

   Produkte:

   • H2O
    • NO
     • Sn(NO3)4