2 ZnSO4 (aq) + 2 H2O (l) 2 Zn (s) + O2 (g) + 2 H2SO4 (aq)

这是氧化还原反应:

2 ZnII + 4 e- 2 Zn0 (还原)

2 O-II - 4 e- 2 O0 (氧化)

反应物:

 • ZnSO4Zinc sulfate 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 硫酸锌 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 七水硫酸锌、锌矾、皓矾、针绿矾 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 无色晶体或白色粉末 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • H2O氧烷 (oxidane), 水 (water) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧烷〔Oxidane〕、水〔Water〕 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧化氢 (hydrogen oxide) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 一氧化二氢 (dihydrogen monoxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 黑色固体(當冰塊中含有雜質)或近无色微蓝透明晶体或液体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06; 白色或近透明固体,帶淺藍色;清澈液體;無色氣體 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06

产物:

 • Zn
  • 名称: 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, Zn 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07
 • O2
  • 名称: 氧分子 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, 双氧 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, 氧氣 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07
 • H2SO4硫酸 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, Sulfuric acid(Sulphuric acid) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 液态 | 无色无臭 | 有酸味 | 清澈而黏稠 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06