2 ZnS + 3 O2 2 ZnO + 2 SO2

这是氧化还原反应:

2 S-II - 12 e- 2 SIV (氧化)

6 O0 + 12 e- 6 O-II (还原)

ZnS还原剂, O2氧化剂.

反应物:

 • ZnS
  • 名称: 硫化锌 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
 • O2
  • 名称: 氧分子 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, 双氧 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, 氧氣 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07

产物:

 • ZnO氧化锌 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 氧化鋅 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 锌白 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 中國白 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 白色固體 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • SO2Sulfur dioxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 二氧化硫 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 亚硫酸酐 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 無色氣體 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06