Zn + 2 MnO2 + 2 NH4Cl ZnCl2 + Mn2O3 + 2 NH3 + H2O

这是氧化还原反应:

2 MnIV + 2 e- 2 MnIII (还原)

Zn0 - 2 e- ZnII (氧化)

MnO2氧化剂, Zn还原剂.

反应物:

 • Zn
  • 名称: 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, Zn 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07
 • MnO2Manganese dioxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, Manganese(IV) oxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 二氧化锰 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 软锰矿 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, MnO2 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 氧化锰(IV) 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 黑色固体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • NH4ClAmmonium chloride 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 氯化铵 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 电盐 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 盐精 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 无色或白色晶体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06

产物:

 • ZnCl2氯化锌 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 其他名称: 氯化锌(II)、二氯化锌 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 白色晶体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • Mn2O3Dimanganese trioxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 三氧化二锰 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 氧化锰(III) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 棕色或黑色晶体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • NH3Azane 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 氮烷 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 具有非常刺鼻的氣味的無色氣体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • H2O氧烷 (oxidane), 水 (water) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧烷〔Oxidane〕、水〔Water〕 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧化氢 (hydrogen oxide) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 一氧化二氢 (dihydrogen monoxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 黑色固体(當冰塊中含有雜質)或近无色微蓝透明晶体或液体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06; 白色或近透明固体,帶淺藍色;清澈液體;無色氣體 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06