Zn + CuSO4 ZnSO4 + Cu

这是氧化还原反应:

CuII + 2 e- Cu0 (还原)

Zn0 - 2 e- ZnII (氧化)

CuSO4氧化剂, Zn还原剂.

反应物:

 • Zn
  • 名称: 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, Zn 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07
 • CuSO4Copper(II) sulfate 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 五水合硫酸铜晶体、粉末 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 硫酸铜 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 硫酸铜,蓝矾,胆矾 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 硫酸铜(II) 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 蓝色结晶固体(五水) | 灰白色粉末(無水) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06

产物:

 • ZnSO4Zinc sulfate 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 硫酸锌 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 七水硫酸锌、锌矾、皓矾、针绿矾 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 无色晶体或白色粉末 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • Cu
  • 名称: 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, Cu 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07