S2O82- + (Mn)2+ + 4 OH- MnO2 + 2 SO42- + 2 H2O

这是氧化还原反应:

MnII - 2 e- MnIV (氧化)

2 SVII + 2 e- 2 SVI (还原)

Mn2+还原剂, S2O82-氧化剂.

反应物:

 • S2O82-
 • Mn2+
 • OH-
  • 名称: 氢氧离子 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氢氧離子 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氢氧根 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07
  • 外观: 以水合离子形式存在, | 无特征颜色 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06

产物:

 • MnO2Manganese dioxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, Manganese(IV) oxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 二氧化锰 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 软锰矿 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, MnO2 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 氧化锰(IV) 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 黑色固体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • SO42-Sulfate 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 硫酸鹽 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, 硫酸盐 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07
 • H2O氧烷 (oxidane), 水 (water) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧烷〔Oxidane〕、水〔Water〕 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧化氢 (hydrogen oxide) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 一氧化二氢 (dihydrogen monoxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 黑色固体(當冰塊中含有雜質)或近无色微蓝透明晶体或液体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06; 白色或近透明固体,帶淺藍色;清澈液體;無色氣體 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06