2 Na2S2O3 + I2 Na2S4O6 + 2 NaI

这是氧化还原反应:

4 SII - 2 e- 4 S5/2 (氧化)

2 I0 + 2 e- 2 I-I (还原)

Na2S2O3还原剂, I2氧化剂.

反应物:

 • Na2S2O3Sulfurothioic O-acid 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, Sodium thiosulfate 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 硫代硫酸 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 硫代硫酸鈉 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 大苏打、海波、sodium hyposulfite、hypo 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 無色,油狀液體 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06; 白色晶體 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • I2

  产物:

  • Na2S4O6
   • NaI
    • 名称: 碘化鈉 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 碘化钠 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
    • 外观: 白色固體 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06