2 Na + Cl2 2 NaCl

这是氧化还原反应:

2 Na0 - 2 e- 2 NaI (氧化)

2 Cl0 + 2 e- 2 Cl-I (还原)

Na还原剂, Cl2氧化剂.

反应物:

 • Na
  • 名称: 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, Na 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07
 • Cl2

  产物:

  • NaClSodium chloride 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
   • 其他名称: 氯化钠 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 食盐、石盐、盐、食用盐 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
   • 外观: 白色或无色晶体或粉末 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06