NH3 (g) + HCl (g) NH4Cl (s)

这是酸碱反应(中和反应): NH3, HCl.

反应物:

 • NH3Azane 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 氮烷 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 具有非常刺鼻的氣味的無色氣体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • HClHydrogen chloride 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 系统命名法:Chlorane 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 氯化氢 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 盐酸 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 盐酸、氫氯酸 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氢氯酸 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 无色吸湿性气体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06; 无色至淡黄色清澈液体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06

产物:

 • NH4ClAmmonium chloride 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 氯化铵 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 电盐 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 盐精 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 无色或白色晶体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06