3 MnO2 + KClO3 + 6 KOH 3 K2MnO4 + KCl + 3 H2O

这是氧化还原反应:

3 MnIV - 6 e- 3 MnVI (氧化)

ClV + 6 e- Cl-I (还原)

MnO2还原剂, KClO3氧化剂.

反应物:

 • MnO2Manganese dioxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, Manganese(IV) oxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 二氧化锰 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 软锰矿 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, MnO2 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 氧化锰(IV) 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 黑色固体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • KClO3Potassium Chlorate 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 氯酸钾 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, KClO3 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 无色透明结晶或白色粉末 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • KOH
  • 名称: 氢氧化钾 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 苛性钾 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 白色潮解固体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06

产物:

 • K2MnO4锰酸钾(VI) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 锰酸钾 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 暗绿色晶体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • KCl
  • 名称: 氯化钾 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, KCl 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 白色晶体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • H2O氧烷 (oxidane), 水 (water) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧烷〔Oxidane〕、水〔Water〕 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧化氢 (hydrogen oxide) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 一氧化二氢 (dihydrogen monoxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 黑色固体(當冰塊中含有雜質)或近无色微蓝透明晶体或液体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06; 白色或近透明固体,帶淺藍色;清澈液體;無色氣體 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06