3 (Mn)2+ + 4 NO3 + 8 CO32- 3 MnO42- + 4 NO2- + 8 CO2

这是氧化还原反应:

3 MnII - 12 e- 3 MnVI (氧化)

4 NVI + 12 e- 4 NIII (还原)

Mn2+还原剂, NO3氧化剂.

反应物:

 • Mn2+
 • NO3
 • CO32-Carbonate 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, Trioxidocarbonate{{rp|127}} 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 碳酸根 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06

产物:

 • MnO42-
 • NO2-Dioxidonitrate (1−) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 亚硝酸盐 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, Nitrite 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, NO2- 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07
 • CO2Carbon dioxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 二氧化碳 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 其他名称: 碳酸气 (carbonic acid gas) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 碳酸酐 (carbonic anhydride) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, Carbonic oxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 无色無味气体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
警告: 未知化合物 'NO3'