2 KMnO4 + H2C2O4 2 CO2 + K2O + 2 MnO3 + H2O

这是氧化还原反应:

2 MnVII + 2 e- 2 MnVI (还原)

2 CIII - 2 e- 2 CIV (氧化)

KMnO4氧化剂, H2C2O4还原剂.

反应物:

 • KMnO4Potassium permanganate 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 高锰酸钾 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 灰锰氧、PP粉 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 過錳酸鉀 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 紫黑色针状结晶 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • H2C2O4Ethanedioic acid 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 草酸 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 乙二酸 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 白色晶体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06

产物:

 • CO2Carbon dioxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 二氧化碳 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 其他名称: 碳酸气 (carbonic acid gas) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 碳酸酐 (carbonic anhydride) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, Carbonic oxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 无色無味气体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • K2OPotassium oxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 氧化钾 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 一氧化钾 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧化鉀 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 灰色晶体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • MnO3
 • H2O氧烷 (oxidane), 水 (water) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧烷〔Oxidane〕、水〔Water〕 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧化氢 (hydrogen oxide) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 一氧化二氢 (dihydrogen monoxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 黑色固体(當冰塊中含有雜質)或近无色微蓝透明晶体或液体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06; 白色或近透明固体,帶淺藍色;清澈液體;無色氣體 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06