4 HNO3 (aq) + 3 Ag (s) 2 H2O (l) + NO (g) + 3 AgNO3 (aq)

这是氧化还原反应:

3 Ag0 - 3 e- 3 AgI (氧化)

NV + 3 e- NII (还原)

Ag还原剂, HNO3氧化剂.

反应物:

 • HNO3Nitric acid 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 硝酸 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 硝镪水 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 发烟硝酸 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 无色清澈液体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • Ag
  • 名称: 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, Ag 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07

产物:

 • H2O氧烷 (oxidane), 水 (water) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧烷〔Oxidane〕、水〔Water〕 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧化氢 (hydrogen oxide) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 一氧化二氢 (dihydrogen monoxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 黑色固体(當冰塊中含有雜質)或近无色微蓝透明晶体或液体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06; 白色或近透明固体,帶淺藍色;清澈液體;無色氣體 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • NONitric oxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 一氧化氮 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 氧化氮(Ⅱ) 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 氧化氮(II) 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 氧化氮(II) 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 无色气体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • AgNO3Silver(I) nitrate, Silver nitrate 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 硝酸銀 {{small|Silver nitrate}} 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, Nitric acid silver(1+) salt 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, Lapis infernalis 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: Colorless solid 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06