4 HBrO3 2 Br2 + 5 O2 + 2 H2O

这是氧化还原反应:

4 BrV + 20 e- 4 Br0 (还原)

10 O-II - 20 e- 10 O0 (氧化)

HBrO3氧化剂, HBrO3还原剂.

反应物:

 • HBrO3Hydroxy-γ5-bromanedione 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, Hydroxidodioxidobromine 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, Bromic acid 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 溴酸 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 溴酸(V) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06

产物:

 • Br2
  • O2
   • 名称: 氧分子 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, 双氧 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, 氧氣 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07
  • H2O氧烷 (oxidane), 水 (water) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧烷〔Oxidane〕、水〔Water〕 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
   • 其他名称: 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧化氢 (hydrogen oxide) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 一氧化二氢 (dihydrogen monoxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
   • 外观: 黑色固体(當冰塊中含有雜質)或近无色微蓝透明晶体或液体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06; 白色或近透明固体,帶淺藍色;清澈液體;無色氣體 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06