2 FeCl2 + H2O2 + 2 HCl 2 FeCl3 + 2 H2O

这是氧化还原反应:

2 FeII - 2 e- 2 FeIII (氧化)

2 O-I + 2 e- 2 O-II (还原)

FeCl2还原剂, H2O2氧化剂.

反应物:

 • FeCl2Iron(II) chloride 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 氯化亚铁 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 氯化铁(II) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, FeCl2 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 棕褐色(无水) | 暗绿色(四水) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • H2O2Hydrogen peroxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 过氧化氢 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 其他名称: 双氧水 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 二氧烷 (dioxidane) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧烷基 (oxidanyl) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 淡蓝色液体 | 溶液无色 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • HClHydrogen chloride 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 系统命名法:Chlorane 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 氯化氢 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 盐酸 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 盐酸、氫氯酸 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氢氯酸 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 无色吸湿性气体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06; 无色至淡黄色清澈液体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06

产物:

 • FeCl3Iron(III) chloride 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 氯化铁 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 三氯化铁,氯化铁(III),氯化高铁 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氯化铁(III) 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 无水:绿色(反射光)六方晶体,易潮解 | 紫红色(透射光) | 六水合物:黄橙色单斜晶体,易潮解 | 水溶液:棕色 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • H2O氧烷 (oxidane), 水 (water) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧烷〔Oxidane〕、水〔Water〕 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧化氢 (hydrogen oxide) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 一氧化二氢 (dihydrogen monoxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 黑色固体(當冰塊中含有雜質)或近无色微蓝透明晶体或液体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06; 白色或近透明固体,帶淺藍色;清澈液體;無色氣體 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06