Fe2(SO4)3 + 6 NaOH 2 Fe(OH)3 + 3 Na2SO4

反应物:

 • Fe2(SO4)3Iron(III) sulfate 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 硫酸铁 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 三硫酸二铁 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 硫酸鐵 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 灰白色晶体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • NaOHSodium hydroxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 氢氧化钠 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 烧碱、固碱、苛性钠、火碱、哥士的{{#tag:ref|此稱呼主要出現在香港。港人取了其英文別名“caustic soda”中的“caustic”譯音,故讀作“哥士的”。|group=註}} 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 哥士的 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 白色不透明的蠟狀固体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06

产物:

 • Fe(OH)3
  • Na2SO4
   • 名称: 硫酸钠 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 元明粉 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 无水芒硝 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 硫酸鈉 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
   • 外观: 白色结晶状固体 | 吸湿性 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06