2 Cu2O + Cu2S 6 Cu + SO2

这是氧化还原反应:

6 CuI + 6 e- 6 Cu0 (还原)

S-II - 6 e- SIV (氧化)

反应物:

 • Cu2OCopper (I) oxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 氧化亚铜 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 氧化铜(I) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 红棕色固体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • Cu2SCopper(I) sulfide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 硫化亞銅 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 蓝黑色正交晶体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06

产物:

 • Cu
  • 名称: 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, Cu 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07
 • SO2Sulfur dioxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 二氧化硫 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 亚硫酸酐 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 無色氣體 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06