Cl2 (g) + 2 HBr (aq) 2 HCl (aq) + Br2 (aq)

这是氧化还原反应:

2 Br-I - 2 e- 2 Br0 (氧化)

2 Cl0 + 2 e- 2 Cl-I (还原)

HBr还原剂, Cl2氧化剂.

反应物:

 • Cl2
  • HBrHydrogen Bromide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
   • 其他名称: 溴化氢 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 氢溴酸 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
   • 外观: 无色气体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06; 无色液体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06

  产物:

  • HClHydrogen chloride 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 系统命名法:Chlorane 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
   • 其他名称: 氯化氢 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 盐酸 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 盐酸、氫氯酸 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氢氯酸 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
   • 外观: 无色吸湿性气体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06; 无色至淡黄色清澈液体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • Br2