Ca(ClO)2 + 4 HCl CaCl2 + 2 Cl2 + 2 H2O

这是氧化还原反应:

2 ClI + 2 e- 2 Cl0 (还原)

2 Cl-I - 2 e- 2 Cl0 (氧化)

Ca(ClO)2氧化剂, HCl还原剂 (归中反应).

反应物:

 • Ca(ClO)2
  • 名称: 次氯酸钙 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 白色微黄固体 | 有强烈氯气气味 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • HClHydrogen chloride 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 系统命名法:Chlorane 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 氯化氢 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 盐酸 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 盐酸、氫氯酸 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氢氯酸 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 无色吸湿性气体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06; 无色至淡黄色清澈液体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06

产物:

 • CaCl2Calcium chloride 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 氯化钙 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, E509 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氯化鈣 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, CaCl2 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 白色粉末 | 易潮解 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • Cl2
  • H2O氧烷 (oxidane), 水 (water) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧烷〔Oxidane〕、水〔Water〕 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
   • 其他名称: 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧化氢 (hydrogen oxide) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 一氧化二氢 (dihydrogen monoxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
   • 外观: 黑色固体(當冰塊中含有雜質)或近无色微蓝透明晶体或液体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06; 白色或近透明固体,帶淺藍色;清澈液體;無色氣體 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06