MgCO3 (s) + CaCO3 (s) + 2 HCl (aq) Mg(OH)2 (s) + CaCl2 (aq) + 2 CO2 (g)

反应物:

 • MgCO3
  • 名称: 碳酸鎂 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 白色粉狀固體 | 吸水性 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • CaCO3
  • 名称: 碳酸钙 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 石灰石 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 碳酸鈣 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 白色粉末 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • HClHydrogen chloride 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 系统命名法:Chlorane 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 氯化氢 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 盐酸 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 盐酸、氫氯酸 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氢氯酸 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 无色吸湿性气体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06; 无色至淡黄色清澈液体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06

产物:

 • Mg(OH)2Magnesium hydroxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 氢氧化镁 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 輕燒鎂砂 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, Mg(OH)2 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 白色固体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • CaCl2Calcium chloride 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 氯化钙 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, E509 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氯化鈣 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, CaCl2 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 白色粉末 | 易潮解 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • CO2Carbon dioxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 二氧化碳 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 其他名称: 碳酸气 (carbonic acid gas) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 碳酸酐 (carbonic anhydride) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, Carbonic oxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 无色無味气体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06