CuSO4 + 2 NH3 + 2 H2O (NH4)2*SO4 + Cu(OH)2

反应物:

 • CuSO4Copper(II) sulfate 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 五水合硫酸铜晶体、粉末 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 硫酸铜 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 硫酸铜,蓝矾,胆矾 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 硫酸铜(II) 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 蓝色结晶固体(五水) | 灰白色粉末(無水) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • NH3Azane 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 氮烷 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 具有非常刺鼻的氣味的無色氣体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • H2O氧烷 (oxidane), 水 (water) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧烷〔Oxidane〕、水〔Water〕 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氧化氢 (hydrogen oxide) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 一氧化二氢 (dihydrogen monoxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 黑色固体(當冰塊中含有雜質)或近无色微蓝透明晶体或液体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06; 白色或近透明固体,帶淺藍色;清澈液體;無色氣體 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06

产物:

 • (NH4)2*SO4
 • Cu(OH)2Copper(II) hydroxide 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 氢氧化铜 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 氢氧化铜(II) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 蓝色固体或蓝绿色粉末 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06