3 CuO + 2 NH3 3 Cu + N2 + 3 H2O

Questa è una reazione acido-base (neutralizzazione): CuO è un acido, NH3 è una base.

Questa è una reazione di ossidoriduzione (redox):

3 CuII + 6 e- 3 Cu0 (riduzione)

2 N-III - 6 e- 2 N0 (ossidazione)

CuO è un agente ossidante, NH3 è un agente riducente.

Reagenti:

 • CuO
  • Nomi: Ossido rameico fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02, CuO fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02
 • NH3
  • Nomi: Ammoniaca fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02, Ammoniaca (anidra) fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, R717 fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Gas refrigerante 717 fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
  • Apparenza: Gas incolore o gas compresso liquefatto con odore pungente fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07

Prodotti:

 • Cu
  • Nomi: Rame fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Cu fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07
  • Apparenza: Solido in varie forme. diventa verde per esposizione a aria umida fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
 • N2
  • Nomi: Azoto (gas compresso) fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Azoto (liquefatto) fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Azoto liquido fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
  • Apparenza: Gas inodore incolore compresso fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07; Liquido inodore incolore estremamente freddo fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
 • H2O