3 K2MnVIO4 + 2 H2O 2 KMnVIIO4 + MnIVO2 + 4 KOH

MnVI - 1 e- MnVII
MnVI + 2 e- MnIV

Zmeniť oxidačné čísla